Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Karczmiskach

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół w Karczmiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Karczmiskach – Szkoły Podstawowej.

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-02-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Materiały wideo opublikowane na stronie nie posiadają napisów, które przedstawiają ważne informacje dźwiękowe,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.
Wyłączenia:
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-04. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Długosz, piotrdyro@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 661607034. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna - Zespół Szkół w Karczmiskach – 24-310 Karczmiska Pierwsze, ul. Szkolna 1

 1. Do budynku prowadzi 6 wejść - przy szatni, wejście służbowe do kuchni szklonej, wejście główne do budynku B, wejście do przedszkola, wejście boczne do budynku A, wejście główne do budynku A. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Wejście główne do budynku B oraz wejście boczne do budynku A wyposażone są w podjazdy dla wózków na których poruszają się osoby niepełnosprawne.
 2. Sekretariat znajduje się po prawej stronie, naprzeciwko wejścia od wejścia A. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 3. W szkole nie znajdują się żadne urządzenia naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Brak pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku A.

Dostępność architektoniczna - Budynek Szkoły Filialnej w Głusku - Głusko DużeKolonia 54, 24-310 Karczmiska

 1. Do Szkoły Filialnej w Głusku Dużym – Kolonii prowadzą 3 wejścia - wejście główne przy szatni, wejście na klatkę schodową oraz wejście boczne. Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście główne nie jest przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. W szkole nie znajdują się żadne urządzenia naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Brak pętli indukcyjnych.
 3. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.