Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Karczmiskach

Rekrutacja

Utworzono dnia 10.04.2017

NABÓR DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. M. RATAJA W KARCZMISKACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANE DOKUMENTY 

(Dokumenty do pobrania pod informacją)

Kandydaci z obwodu szkoły:

·         Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w Karczmiskach (druk dostępny
w sekretariacie Zespołu Szkół w Karczmiskach lub na stronie
www.sp.karczmiska.com  (dostarczona do 15.04.2017 r.)

 

Kandydaci spoza obwodu szkoły:

·         Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w Karczmiskach (druk dostępny w sekretariacie Zespołu Szkół lub na stronie www.sp.karczmiska.com  (dostarczony od 05.04.2017 r. do 25.04.2017 r.)

 

Uczniowie z obwodu szkoły przyjmowani są z urzędu.

Uczniowie spoza obwodu szkoły przyjmowani są jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Planowana liczba wolnych miejsc:

Szkoła Podstawowa im. M. Rataja w Karczmiskach: 11 miejsc,

Szkoła Podstawowa im. M. Rataja w Karczmiskach, filia w Głusku: 15 miejsc,

Szkoła Podstawowa im. M. Rataja w Karczmiskach, filia w Słotwinach: 25 miejsc.

 

HARMONOGRAM

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności
postępowania rekrutacyjnego

Termin
postępowania rekrutacyjnego

Termin
postępowania  uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

05.04.2017-25.04.207 r.

 

 

18.05.-25.05.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

 

 

 

26.04.-28.04.2017 r.

 

 

 

 

 

29.05.-31.05.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nieza-kwalifikowanych do szkoły podstawowej.

 

10.05.2017 r.

 

 

 

01.06.2017 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

 

11.05.-15.05.2017 r.

 

02.06.-06.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

17.05.2017 r.

 

08.06.2017 r.

 

 

 

Kryteria przyjęcia uczniów spoza obwodu:

L.p.

Kryterium

max. liczba pkt.

Przeliczanie kryterium na punkty

1.

Kandydat do klasy pierwszej realizował obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu wchodzącym
w skład Zespołu Szkół w Karczmiskach.

4

Tak - 4

Nie – 0

2.

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza do Zespołu Szkół w Karczmiskach.

3

Uczęszcza – 3

Nie uczęszcza - 0

3.

W granicach obwodu szkoły rodzice dziecka pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne.

3

Tak - 3

Nie - 0

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania

10 pkt

 

 

  1. Punkty zdobyte za poszczególne kryteria sumuje się.
  2. W sytuacji, gdy liczba kandydatów spoza obwodu  jest wyższa niż liczba wolnych miejsc wynikająca z arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w Karczmiskach przyjmuje
    się kandydatów, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów.

Wszelkich informacji na temat zapisu dziecka do klasy I udziela Wicedyrektor Zespołu Szkół
w Karczmiskach do spraw Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach

Pani Beata Małecka-Perszko

Tel. 81 828 70 34 wew. 25

 

Zgłoszenie ucznia do szkoły


Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły


Załącznik do wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły